Drodzy Państwo organizuje i prowadzę  szkolenia dla osób pracujących w obszarze pomagania. Gwarantujemy wysoce wyspecjalizowana kadrę i wysoki poziom szkoleń. Kadrę trenerską stanowią certyfikowani specjaliści przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuci, prawnicy- osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Istnieje możliwość realizacji szkolenia na zamówienie dla grupy w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Programy szkolenia oraz kwalifikacje kadry są zgodne z wytycznymi MPiPS. Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje Edyta Duszczak  695-289-357

 

 

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie 

Celem szkolenia jest nauka podejmowania działań wobec osób stosujących przemoc doprowadzających do przerwania zachowań przemocowych  Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie bądź rozpoczynających prace . W efekcie szkolenia uczestnicy zwiększą swoja wiedzą na temat osób stosujących przemoc, możliwości działań podejmowanych wobec nich. Ponadto zwiększą swoje praktyczne kompetencje w zakresie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. Poznają praktyczne narzędzia i metody pracy z osobami stosującymi przemoc. Szkolenie będzie miało charakter pracy warsztatowej .Praca na materiale osobistym pozwoli zwiększy świadomość własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie z klientem. Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia  tj.16 godzin dydaktycznych. Szkolenie dwudnodniowe.

Szkolenie prowadza praktycy ,certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnika specjalistę ds.karnych 

 

 

 

Skuteczne działania służb w sytuacjach przemocy w rodzinie

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników zajęć w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Program obejmuje kwestie definicyjne przemocy w rodzinie. Sytuacje ofiary przemocy w rodzinie dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą .Analiza sytuacji psychologicznej i życiowej  ofiary przemocy; cykle przemocy.Problemy psychologiczne osób uwikłanych w przemoc domową, stres  pourazowy (PTSD),wyuczona bezradność, pranie mózgu – zjawisko, rozpoznawanie oraz wskazówki postępowania dla interwentów . Zasady pierwszego kontaktu z osoba uwikłana w przemoc w rodzinie wraz z diagnozą sytuacji i potrzeb osób doznających przemocy.

Praca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych  z zastosowaniem procedury Niebieskiej Karty. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia dwa dni tj.16 godzin.

Szkolenie prowadza praktycy, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalista ds. realizacji procedury NK.

 

 

Diagnoza sytuacji dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty. 

Szkolenie skierowane głównie do osób pracujących z dziećmi ,przedstawicieli oświaty terapeutów, psychologów ,asystentów rodziny, kuratorów.

Celem szkolenia jest nabycie bądź podniesienie umiejętności diagnozowania przemocy wobec dziecka, sytuacji i potrzeb .Rozmowy z dzieckiem krzywdzonym ,rozmowy z rodzicem. Poznanie czynników ryzyka nadużyć wobec dzieci. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku dziecka krzywdzonego-współpraca interdyscyplinarna. Wykorzystanie aspektów prawnych oraz podejmowanie skutecznych  działań wobec sytuacji przemocy w rodzinie. Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia dwa dni tj.16 godzin.

Szkolenie prowadza praktycy ,certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalista ds. realizacji procedury NK.

 

 

Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Szkolenie skierowane do członków zespołów interdyscyplinarnych: pracowników jednostek pomocy społecznej, policji , członków GKRPA, jednostek oświaty, sądów, prokuratury, służby zdrowia, organizacji pozarządowych .

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych, przybliżenie idei pracy w takich zespołach, gdzie łączone są kompetencje osób i służb w pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz nauka pracy w takich zespołach. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych służb, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy są zainteresowani ideą i tworzeniem praktyki współpracy zespołów interdyscyplinarnych w danym środowisku lokalnym.

W efekcie szkolenia uczestnicy będą potrafili inicjować współpracę zespołów, opracowywać strategie pomocy, wdrażać ją  i monitorować w świetle nowych przepisów prawa w tym obszarze . Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia 10 godzin dydaktycznych.Szkolenie prowadza praktycy ,certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalista ds. realizacji procedury NK.

 

 

 

Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

 • Społeczne, psychiczne oraz ekonomiczne konsekwencje bezrobocia.
 • Rola pracownika socjalnego w procesie pomagania bezrobotnym.
 • System ochrony socjalnej na wypadek bezrobocia.
 • Kontrakt socjalny z długotrwale bezrobotnymi
 • Diagnozowanie problemów współwystępujących z bezrobociem
 • Elementy doradztwa zawodowego w pracy z długotrwale bezrobotnymi
 • grupowe formy współpracy z bezrobotnymi
 • Analiza i budowanie motywacji do zmiany sytuacji klienta
 • współpraca z PUP w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych
 • Instrumenty zatrudnienia socjalnego
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – zadania pracownika socjalnego
 • Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia 16 godzin dydaktycznych.
 • Prowadząca Izabela Butniewicz-Folusiak Trenerka  Stowarzyszenia Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM ,psychoterapeuta w nurcie terapii Gestalt 

Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi.

 • System prawny w zakresie niepełnosprawności
 • System zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych – role i zadania pomocy społecznej
 • Ocena- diagnoza sytuacji osoby niepełnosprawnej – określanie możliwości oraz barier klienta
 • Zastosowanie kontraktu socjalnego we współpracy z osoba niepełnosprawną
 • Formułowanie planów rozwoju osoby niepełnosprawnej oraz IPD w zakresie aktywności zawodowej
 • Elementy doradztwa zawodowego w pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi.
 • Analiza instrumentów aktywnej integracji stosowanych wobec  osób niepełnosprawnych
 • Warsztatowe ćwiczenia budowania współpracy z osobami niepełnosprawnymi, wypełniania kontraktu socjalnego oraz budowania koncepcji projektów aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 • Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia 16 godzin dydaktycznych.
 • Prowadząca Izabela Butniewicz-Folusiak Trenerka  Stowarzyszenia Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM ,psychoterapeuta w nurcie terapii Gestalt 

Superwizja realizacji kontraktu socjalnego.

 • Kontrakt socjalny w świetle POKL.
 • Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w projektach systemowych.
 • Motywowanie klienta do współpracy.
 • Wywiad środowiskowy i ocena – diagnoza. Określanie możliwości oraz barier klienta. Formułowanie problemów oraz celów w kontrakcie socjalnym.
 • Formułowanie działań klienta i pracownika socjalnego. Ocena współpracy w ramach kontraktu socjalnego oraz jego rezultaty.
 • Obszary trudności we współpracy z klientem w ramach sformułowanego kontraktu socjalnego – dyskusje, warsztaty
 • Warsztatowe ćwiczenie ( w zespołach zadaniowych ) w zakresie formułowania kontraktu socjalnego
 • Analiza case study w zakresie współpracy z klientem w ramach sformułowanego kontraktu socjalnego
 • Praca w grupie ok. 12 osobowej .Czas trwania szkolenia 16 godzin dydaktycznych.
 • Prowadząca Izabela Butniewicz-Folusiak Trenerka  Stowarzyszenia Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM ,psychoterapeuta w nurcie terapii Gestalt