Psychoterapia

Psychoterapia jest spotkaniem prowadzącym do nawiązania relacji pomiędzy klientem a terapeutą, dzięki której lepiej poznasz siebie, zrozumiesz swoje zachowania, doświadczysz emocji i zmienisz takie sposoby postępowania, które do tej pory przynosiły Tobie trudności. Uzyskasz profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zwykle odbywa się raz w tygodniu , sesja trwa 50 minut. To jak długo trwa proces psychoterapeutyczny jest sprawą indywidualną i zależy od źródeł trudności, z jakimi boryka się klient, jego potrzeb oraz od wspólnych ustaleń pomiędzy nim a terapeutą. Terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, długoterminowa może trwać kilka lat.

Konsultacja: Spotkanie mające na celu zdefiniowanie problemu i ustalenie najbardziej odpowiedniej w danym wypadku formy pracy. Konsultacja obejmuje dwa, trzy spotkania . ustalane są zasady uczestniczenia w psychoterapii czy innej formie pomocy oraz cele, których ma ona dotyczyć.

Interwencja kryzysowa: Jest to forma pomocy polegająca na udzieleniu wsparcia oraz znalezieniu dalszych możliwości postępowania. Dla osób, które doświadczyły stresującego, obciążającego psychicznie zdarzenia i nie radzą sobie emocjonalnie jak i w codziennym funkcjonowaniu.
Obejmuje kilkanaście sesji i jest skoncentrowana na zgłaszanej problematyce. Celem jest przywrócenie u klienta zdolności do samodzielnego pokonania lub złagodzenia objawów reakcji stresowej, zapobieżenie przejścia kryzysu w stan ostry lub chroniczny. Trwa od 1 do 12 spotkań. Kryzys ma miejsce wtedy, gdy w wyniku zdarzenia losowego lub nowej sytuacji życiowej, człowieka ogrania nadmierny stres, czyniąc go niezdolnym do prawidłowego funkcjonowania. Może przejawiać się dużym napięciem emocjonalnym, poczuciem bezradności, uczuciem przerażenia, rozpaczy lub wrogości, obawą przed utratą kontroli.

Co to jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt to nurt psychoterapii humanistycznej stworzony przez Fritza Perlsa. Gestalt powstał z różnorodnych źródeł (takich jak psychologia postaci, egzystencjalizm, fenomenologia, teoria pola, praca z ciałem, koncepcje Reicha i Lowena) dzięki czemu spojrzenie na człowieka jest elastyczne i całościowe. Holizm jest ważnym elementem psychoterapii Gestalt, dzięki któremu przychodzący klient nie jest traktowany jako zbiór cech czy problemów, ale widziany jest całościowo, wraz z otaczającymi go sprawami i ludźmi. Psychoterapia jest procesem zmieniania świadomości i zachowania. Zmiana jest warunkiem zaistnienia procesu twórczego . Zmiana jest odkrywaniem siebie, swoich możliwości samoregulacji, procesem świadomego sięgania do otoczenia po to co jest potrzebne, nadawaniem nowego sensu doświadczeniu i przekraczaniem ograniczeń. „To ja nadaję sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmienić, to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam”.

Ważny jest także autentyczny kontakt pomiędzy terapeutą a klientem, który pozwala na poszerzanie świadomości, lepsze rozumienie siebie i nawiązywanie kontaktu ze światem. W psychoterapii Gestalt narzędziem pracy jest rozmowa, a także eksperymenty takie jak rozmowa z wyobrażoną postacią, praca ze snami, doświadczanie swoich emocji i ciała w ruchu, praca z oddechem, psychodrama. Terapeuta towarzyszy klientowi w uświadamianiu sobie własnych uczuć, potrzeb, możliwości oraz poszukiwaniu twórczych, satysfakcjonujących rozwiązań swoich problemów.
Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości i rozwój w kierunku autonomii. Człowiek posiada wszystko, czego potrzebuje, by czuć się szczęśliwym, nie zawsze jednak jest tego świadomy. Spotkanie z terapeutą może być wtedy szansą na odnalezienie własnej siły, odbudowanie wiary w siebie i w swoje możliwości, szansą na poradzenie sobie z trudnościami życia. Psychoterapia Gestalt opiera się na poszerzaniu świadomości w sferze myśli, uczuć, ciała i zachowań. W gestaltowskim ujęciu zdrowej świadomości kładzie się nacisk na bezpośredni kontakt z innymi oraz ze środowiskiem z pominięciem „bagażu” przeszłości lub przyszłości. Zdrowi ludzie mogą żyć pełnią życia tu i teraz. Nie oznacza to, że cały czas są szczęśliwi. Oznacza natomiast, że żyją i pozostają w kontakcie z innymi i ze środowiskiem wraz z całą gamą uczuć, myśli i działań.